محصولات ما

کارتن ۵ لایه

کارتن های ۵ لایه از سه لایه ی صاف (ورق لاینر) و دولایه ی فلوت درمیانه آن تشکیل شده است.
کارتن های ۵ لایه به دلیل وجود ۲ لایه بیشتر از کارتن های ۳ لایه محکمتر هستند و همین موصوع باعث به وجود امدن اختلاف قیمت این دو نوع کارتن باهم شده است.
دو لایه فلوت میانی درکارتن های ۵ لایه می توانند ازانواع فلوت باشند که باتوجه به کاربرد و نیاز مشتری باترکیب های متفاوتی تولید می شوند برای مثال ترکیب e فلوت و فلوت c ,فلوت b و فلوت e و یا دو فلوت e روی هم می توانند اجزا تشکیل دهنده انواع کارتن های ۵ لایه باشند.

کاربرد کارتن ۵ لایه

کارتن های ۵ لایه شامل کارتن مرغداری، کارتن قطعات صنعتی، کارتن تخم مرغ، ظروف شکستنی، کارتن میوه و نوشیدنی، صنایع ارایشی و دارویی استفاده می شود.

کارتن سه لایه :

همانطور که ازنام کارتن سه لایه مشخص است ازسه لایه یا اصصلاح ۳لاتشکیل شده است.
این کارتن کاربرد زیادی دربسته بندی کالاهادارد.
جنس لایه فوقانی وزیرین این کارتن لاینر ولایه میانی آن ازجنس فلوت یاهمان مقوای موج دار(کنگره دار)تشکیل شده است ،که باچسب به یکدیگر متصل شده اند.
بایددرنظر داشته باشیدجنس ورقهای فلوت ولاینرمی توانندمتفاوت باشند واین موجب خواهدشدتااستحکام کارتنها نیز متفاوت باشد.
بسته بندی مناسب برای یک کالا صرف نظر ازمعرفی آن محصول وجنبه تبلیعاتی آن نقش بسزایی درحفظ کالا دربرابرانواع آسیبها ازجمله ضربه ،رطوبت و…دارد.
پس لازم است به کیفیت آن بها داده شود.

کاربرد کارتن سه لایه:

این کارتن بسته به نوع وجنس فلوت ولاینرآن کاربردهای مختلفی می تواند داشته باشد.
کارتن های سه لایه برای ساخت انواع کارتن اسباب کشی ،کارتن پستی بسته بندی انواع محصولات تولیدی درصنایع مختلف که لازم به کارتنهایی به نسبت دارای استحکام دارند،استفاده می شود.

ورق کارتن:

ماده اولیه تولید ورق کارتن بسته بندی،کاغذاست.
کاغذبیشترین تاثیررادرکیفیت وقیمت ورق کارتن دارد.
مقاومت ورق باید به اندازه ای باشد که ازآن دربرابرضربه وترکیدن ویاله شدن محافظت نماید.
انتخاب ورق به نوع وکاربرد کارتن بسته بندی بستگی دارد.
هنگام خریدورق کارتن،حتما کاربرد کارتن بسته بندی رادرنظر بگیرید.
کارشناسان ما دراین راه تاانتها باشما همراه هستند.

مقاومت ورق وجعبه کارتن به ضخامت ورق و نوع فلوتینگ بستگی دارد.
به ورقهایی موجی شکل وقوس دار که ازجنس مقواهستندفلوت گفته می شود.

ورق کارتن شامل یک یاچند ورق ازنوع کاغذکنگره داریا فلوتینگ می باشد.
کاغذفلوتینگ یا کنگره ای به عنوان لایه میانی ورق مورد استفاده قرارمی گیرد وباعث استحکام آن می شود.

نمونه محصولات

میخواهید اطلاعات بیشتری بدانید؟

59 26 9100 35 98+